Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN J.J.C. ENGELS ADVOCATENKANTOOR B.V.

Artikel 1 – DEFINITIES
In deze Algemene Voorwaarden hebben de gebruikte begrippen de hierna te noemen betekenis, tenzij daarover andere schriftelijke afspraken worden gemaakt:

  • het kantoor: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid J.J.C. Engels advocatenkantoor, evenals de aldaar werkzame personen;
  • advocaat: de bij het kantoor werkzame advocaat staat in Nederland ingeschreven bij de Nederlandse Orde van Advocaten, Neuhuyskade 94, 2596 XM Den Haag, tel. 070-335 35 35, info@advocatenorde.nl.
  • cliënt: de opdrachtgever van de – bij het kantoor werkzame – advocaat tot het verrichten van diensten van juridische aard;
  • honorarium: de financiële vergoeding welke het kantoor voor de uitvoering van de overeenkomst met de cliënt is overeengekomen, of die voor de betreffende werkzaamheden geldt;
  • verschotten: de kosten die het kantoor in het belang van de uitvoering van de overeenkomst maakt.

Artikel 2 – TOEPASSELIJKHEID
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle met het kantoor aangegane overeenkomsten van opdracht. Ook op aanvullende opdrachten en vervolgopdrachten zijn deze voorwaarden van toepassing.

Artikel 3 – OVEREENKOMST VAN OPDRACHT
3.1
Alle opdrachten en werkzaamheden worden uitsluitend aanvaard en uitgevoerd door en namens het kantoor. De werking van de artikelen 6:6 lid 2, 7:404 alsook 7:407 lid 2 van het Burgerlijk Wetboek is uitgesloten.

3.2
Het kantoor is gerechtigd verleende opdrachten in voorkomende gevallen door derden te laten uitvoeren, zoals deurwaarders, notarissen en accountants.

3.3
Opdrachten aan het kantoor leiden tot inspanningsverplichtingen, niet tot resultaatsverplichtingen. Met het kantoor – in het kader van verstrekte opdrachten – overeengekomen termijnen gelden als richttermijnen, niet als fatale termijnen.

3.4.
In gevallen van overmacht, ziekte, andere geplande zittingen dan wel overige redenen waarom de door de cliënt ingeschakelde advocaat afwezig is, nemen de kantoorgenoten de kwestie waar.

3.5
De cliënt is zich er van bewust dat geheimhouding niet kan worden gegarandeerd bij per e-mail of per mobiele telefoon uitgewisselde informatie met het kantoor.

3.6
De cliënt aanvaardt het gegeven dat bij de uitvoering van de opdracht de wettelijke en gedragsrechtelijke voorschriften voor advocaten door het kantoor worden gerespecteerd en in acht worden genomen.

3.7
Niets van de door het kantoor verstrekte en op schrift gestelde adviezen, contracten of andere documenten, mogen worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van het kantoor, tenzij verveelvoudiging, opslag en/of openbaarmaking strekt uitsluitend ten behoeve van het gebruik daarvan door uitsluitend de cliënt.

Artikel 4 – OPZEGGING
4.1
De cliënt kan te allen tijde de opdracht middels schriftelijke opzegging beëindigen.

4.2
Het kantoor heeft de bevoegdheid de opdracht op te zeggen, evenwel met inachtneming van een zodanige termijn en op een zodanige wijze dat de belangen van de cliënt daardoor zo min mogelijk worden geschaad.  

Artikel 5 – DECLARATIES
5.1
Voor de uitvoering van een opdracht is de cliënt het honorarium, bestaande uit het uurtarief, te vermeerderen met 5 % kantoorkosten, reiskosten en 21 % omzetbelasting (B.T.W), alsook en indien van toepassing in rekening gebrachte kosten van derden verschuldigd. 

5.2
Het kantoor is te allen tijde gerechtigd om een voorschot te verlangen, alvorens de werkzaamheden te beginnen of voort te zetten. Een ontvangen voorschot wordt verrekend met de eind – en/of tussenafrekening van de opdracht.

5.3
De werkzaamheden en overige kosten zullen periodiek, verschotten zullen direct, althans zo snel mogelijk na het ontstaan van de kosten, aan de cliënt in rekening worden gebracht.

5.4
In zaken die worden behandeld op basis van het wettelijke systeem van gefinancierde rechtsbijstand, geldt het bepaalde in dit artikel slechts voor de kosten die op grond van de afgegeven toevoegingsbeslissing voor rekening van de cliënt komen, zoals de eigen bijdrage, griffierecht, leges/verschotten, deurwaarderskosten en dergelijke.

Artikel 6 – GEFINANCIERDE RECHTSBIJSTAND
6.1
In geval van definitieve gefinancierde rechtsbijstand, is de cliënt niet het honorarium verschuldigd, maar geldt een door de Raad voor Rechtsbijstand vastgestelde eigen bijdrage. Wel dient de cliënt leges/verschotten, griffierechten en vertaalkosten te betalen. Voor het overige worden kosten in rekening gebracht, zoals beschreven in artikel 5.4 van deze voorwaarden.

6.2
In vrijwel alle gevallen wordt aan het einde van de zaak – bij indiening van de declaratie door het kantoor – door de Raad voor Rechtsbijstand beoordeeld, of de cliënt op grond van het financiële resultaat in de zaak alsnog in staat is zelf de (advocaat)kosten te betalen. Afhankelijk van het resultaat kunnen de in de zaak verstrekte toevoeging(en) met terugwerkende kracht worden ingetrokken door de Raad voor Rechtsbijstand. In geval de toevoeging definitief wordt ingetrokken, wordt aan de cliënt met terugwerkende kracht het honorarium gedeclareerd overeenkomstig het in artikel 5 bepaalde omtrent het in rekening brengen van het honorarium en eventuele verdere kosten. 

Artikel 7 – BETALING
7.1
Betaling van declaraties van het kantoor dient zonder opschorting of verrekening te geschieden binnen uiterlijk 14 dagen na factuurdatum. Blijft betaling binnen die termijn uit, is de cliënt zonder verder ingebrekestelling in verzuim en is de wettelijke rente verschuldigd ex art. 6:119 BW of, bij een handelsovereenkomst ex art. 6:119a BW. Het kantoor is gerechtigd deze kosten in rekening te brengen bij de cliënt.

7.2
Slechts betaling door overmaking op een van de ten name van het kantoor gestelde bank en/of girorekeningen, dan wel betaling in contanten (tot het op het moment van betaling in de advocatuur ter zake aanvaard maximum) tegen behoorlijk bewijs van kwijting, leidt tot kwijting van de cliënt voor de desbetreffende betaling.

7.3
Indien de cliënt in verzuim is, is het kantoor gerechtigd de werkzaamheden op te schorten, totdat alle ter zake verzonden declaraties zijn voldaan. Eventuele hieruit voortvloeiende schade is voor rekening en risico van de cliënt.

7.4
Indien het kantoor invorderingsmaatregelen treft tegen de cliënt die in verzuim is, komen de kosten, vallende onder die invordering, met een minimum van 15% van het openstaande saldo, ten laste van de cliënt. 

Artikel 8 – DERDENGELDEN
Gelden die het kantoor ten behoeve van de cliënt en/of derden onder zich houdt, worden geplaatst op een daartoe speciaal aangehouden bankrekening ten name van Stichting Beheer Derdengelden J.J.C. Engels, IBAN nummer NL83 ABNA 0452 6944 77. Ter compensatie van de kosten van administratie en beheer van de rekening, wordt over de derdengelden als hier bedoeld, geen rente vergoed.

Artikel 9 – INFORMATIEVERSTREKKING DOOR CLIЁNT
9.1
De cliënt is gehouden alle gegevens en bescheiden, die naar het oordeel van het kantoor noodzakelijk zijn voor het daadwerkelijk kunnen uitvoeren van de opdracht, tijdig en in gewenste vorm en op de gewenste wijze ter beschikking te stellen.

9.2
De uit de vertraging in de uitvoering van de opdracht voortvloeiende schade, extra kosten en extra honorarium, ontstaan door het niet, niet tijdig dan wel niet behoorlijk ter beschikking stellen van de verlangde gegevens c.q. bescheiden, zijn voor rekening en risico van de cliënt.

9.3
De cliënt staat in voor de juistheid, de volledigheid en de betrouwbaarheid van de aan het kantoor ter beschikking gestelde informatie, gegevens en bescheiden, ook indien deze van derden afkomstig zijn. Uw persoonsgegevens zullen in uw dossier schriftelijk en digitaal worden bewaard en niet worden gedeeld met derden zonder uw toestemming. Op uw verzoek zullen uw persoonsgegevens worden verwijderd en gecorrigeerd.

Artikel 10 – AANSPRAKELIJKHEID
10.1
Iedere aansprakelijkheid van het kantoor is beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval onder de beroepsaansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald, één en ander te vermeerderen met het bedrag van het verschuldigde eigen risico. De beroepsaansprakelijkheidsverzekeraar is Niehoff Werning & Kooij, Snouckaertlaan 42, 3811 MB Amersfoort.

10.2
Indien en voor zover, om welke reden dan ook, geen uitkering krachtens de beroepsaansprakelijkheidsverzekering plaatsvindt, is de aansprakelijkheid van het kantoor beperkt tot het in rekening gebrachte honorarium, doch in ieder geval tot maximaal € 25.000,–.

10.3
Onverminderd het bepaalde in artikel 6:89 BW, vervalt het recht op schadevergoeding in ieder geval als de cliënt binnen dertien maanden nadat hij of zij een tekortkoming van het kantoor heeft ontdekt of redelijkerwijs had behoren te ontdekken, nagelaten heeft bij de bevoegde rechter een rechtsvordering in te stellen.

10.4
Het kantoor is gerechtigd verleende opdrachten in voorkomende gevallen door derden te laten uitvoeren, zoals deurwaarders, notarissen en accountants. De cliënt machtigt het kantoor eventuele door derden bedongen aansprakelijkheidsbeperkingen (mede) namens de cliënt te aanvaarden. Iedere aansprakelijkheid van het kantoor voor tekortkomingen van die derden is uitgesloten.

10.5
De cliënt vrijwaart het kantoor voor alle aanspraken van wederpartijen of andere derden, die voortvloeien uit of verband houden met de werkzaamheden die voor de cliënt zijn verricht, inclusief de redelijke kosten die het kantoor moet maken om de betreffende aanspraken in of buiten rechte te bestrijden.

Artikel 11 – ARCHIVERING
Na het einde van de opdracht worden de in het dossier aanwezige originele stukken op diens verzoek aan de cliënt verstrekt. Het dossier wordt gedurende de termijn van vijf jaar na sluiting van het dossier bewaard. Na ommekomst van voormelde bewaartermijn wordt het dossier automatisch vernietigd, zonder de cliënt daarvan nog nader in kennis te hoeven stellen.

Artikel 12 – GESCHILLENREGELING
Het kantoor beschikt over een interne klachtenprocedure, hetwelk op alle overeenkomsten met het kantoor van toepassing is, te raadplegen via de website. De interne klachtenregeling wordt u tevens op uw verzoek schriftelijk dan wel in persoon verstrekt.  Een eventuele klacht dient schriftelijk te worden ingediend bij het kantoor. Het kantoor draagt zorg voor een spoedige behandeling van de klacht. Mocht de cliënt van mening zijn dat zijn/haar klachten naar zijn/haar mening niet bevredigend zijn opgelost, en betreft het een klacht omtrent de totstandkoming, de uitvoering van overeenkomst tussen de advocaat en de cliënt, de kwaliteit van de dienstverlening en de hoogte van de declaratie, dan wijst het kantoor erop dat de cliënt in een dergelijk geval zijn/haar klacht kan voorleggen aan Geschillencommissie Advocatuur.

Ons kantoor neemt deel aan de Klachten- en Geschillenregeling Advocatuur. Alle geschillen naar aanleiding van de totstandkoming en/of de uitvoering van onze dienstverlening, inclusief alle declaratiegeschillen omtrent de hoogte van de declaratie, worden beslecht overeenkomstig het Reglement Geschillencommissie Advocatuur, hetwelk kan worden opgevraagd bij de secretaris van de commissie op het adres Postbus 90600, 2509 LP Den Haag. Betreft het geschil een opdracht van een particuliere cliënt, dan voorziet het Reglement in bindend advies, tenzij de cliënt zich binnen een maand na de afhandeling van de klacht door de advocaat wendt tot de gewone rechter. Ingeval van een incasso van een vordering op een particuliere cliënt is alleen sprake van bindend advies indien de cliënt het nog openstaande bedrag onder de Geschillencommissie stort. Doet hij dit niet, dan is op de incasso arbitrage van toepassing. Betreft het geschil de opdracht van een zakelijke cliënt, dan voorziet het Reglement in arbitrage.

Artikel 13 – SLOTBEPALINGEN
13.1
Het kantoor is bekend onder KvK-nummer 52475883 en Btw-nummer NL850463105.

13.2
De gedragsregels, de Verordening op de advocatuur, de Regeling op de advocatuur en de Advocatenwet zijn van toepassing op de advocaat (www.advocatenorde.nl).

13.3
Indien en voor zover één van de bepalingen van deze algemene voorwaarden nietig of vernietigbaar is, dient voor die bepaling de wettelijke regeling te worden gelezen en blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden onverkort van kracht.

13.4
Op de rechtsverhouding tussen het kantoor en de cliënt is Nederlands recht van toepassing.

13.5
Alle geschillen die uit deze rechtsverhouding voortvloeien, en die niet overeenkomstig artikel 12 kunnen worden voorgelegd aan de geschillencommissie Advocatuur, zullen in beginsel worden beslecht door de bevoegde sector van de rechtbank Noord-Holland. Het kantoor is evenwel altijd gerechtigd om het geschil te harer keuze, in plaats van de rechtbank Noord-Holland, aan een anderszins bevoegde rechter voor te leggen.